Zu schwer für Apoll : die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wolkenhauer, Anja (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Wiesbaden : Harrassowitz , 2002
Loạt:Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens 35
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Rezension
Inhaltsverzeichnis
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Wolkenhauer, Anja, Zu schwer für Apoll, die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts]
Rezensiert in: [Rezension von: Wolkenhauer, Anja, Zu Schwer für Apoll: Die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts]
Ghi chú tác giả:Anja Wolkenhauer
Miêu tả
Mô tả sách:Literaturverz. S. 423 - 441
Mô tả vật lý:451 S. Ill. 28 cm
số ISBN:3447047178