[Rezension von: Livia Cárdenas / Pascal Griener / Achatz von Müller, Keyßlers Welt. Europa auf Grand Tour]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstform 20(2019), 9
Tác giả chính: Maurer, Michael (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 2019
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstform
Rezension von: Keyßlers Welt
Ghi chú tác giả:rezensiert von Michael Maurer
Miêu tả
Mô tả vật lý:Illustrationen
số ISSN:1618-7199