[Rezension von: Alfons Zarzoso; Maribel Morente (Hrsg.), Cuerpos representados. Objetos de ciencia artísticos en España, siglos XVIII-XX]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Anales de historia del arte 31(2021), Seite 459-462
Tác giả chính: Martínez Plaza, Pedro J. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Anales de historia del arte
Rezension von: Cuerpos representados
Ghi chú tác giả:Pedro J. Martínez Plaza
Miêu tả
số ISSN:1988-2491