[Rezension von: Zanardi, Bruno, Giotto e Pietro Cavallini, la questione di Assisi e il cantiere medievale della pittura a fresco]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 57(2004), 6, Seite 287-294
Tác giả chính: Hueck, Irene (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 2004
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Giotto e Pietro Cavallini
Ghi chú tác giả:Irene Hueck
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
Mô tả vật lý:Illustrationen
số ISSN:2510-7534