[Rezension von: Karl Schefold, Orient, Hellas und Rom in der archäologischen Forschung]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 4(1951), 5, Seite 123-123
Tác giả chính: Ohly, Dieter (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1951
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Orient, Hellas und Rom in der archäologischen Forschung seit 1939
Ghi chú tác giả:Dieter Ohly
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534