[Rezension von: J. Duverger, Hubrecht van Eyck en het quatrain van het Gentsche lam gods-retabel]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 4(1951), 1, Seite 21-22
Tác giả chính: Roosen-Runge, Heinz (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1951
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Het grafschrift van Hubrecht van Eyck en het quatrain van het Gentsche lam gods-retabel
Ghi chú tác giả:Heinz Roosen-Runge
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534