Simone Martini e "Chompagni" : Siena, Pinacoteca Nazionale, 27.3. - 31.10.1985

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 39(1986), 2, Seite 44-49
Tác giả chính: Hueck, Irene (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1986
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Ghi chú tác giả:Irene Hueck
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534