[Rezension von: John Rewald, History of Impressionism]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 2(1949), 5, Seite 85-86
Tác giả chính: Wilckens, Leonie von (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 1949
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: The history of impressionism
Ghi chú tác giả:Leonie von Wilckens
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534