Die Kartause von Champmol : Grablege der burgundischen Herzöge 1364 - 1477

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Prochno-Schinkel, Renate (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
French
Được phát hành: Berlin : Akademie-Verl. , 2002
Loạt:Acta humaniora : Schriften zur Kulturwissenschaft und Philosophie
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Rezension
Rezension
Rezension
Rezension
Book review (H-Net)
Các quyển sách có liên quan:Rezension: R. Prochno, die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzöge 1364-1477, 2002
Rezensiert in: [Rezension von: Renate Prochno, Die Kartause von Champmol]
Rezensiert in: [Rezension von: Renate Prochno, Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzöge 1364-1477]
Rezensiert in: [Rezension von: Proncho, Renate, Die Kartause von Champmol, Grablege der burgundischen Herzöge 1364-1477]
Ghi chú tác giả:Renate Prochno
Miêu tả
Mô tả sách:Beitr. teilw. dt., teilw. franz
Mô tả vật lý:XI, 476 S Ill
số ISBN:3050035951