[Rezension von: Giorgio Riello / Ulinka Rublack (eds.), The right to dress. Sumptuary laws in a global perspective, c. 1200-1800]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstform 20(2019), 10
Tác giả chính: Aust, Cornelia (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 2019
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstform
Rezension von: The right to dress
Ghi chú tác giả:rezensiert von Cornelia Aust
Miêu tả
Mô tả vật lý:Illustrationen
số ISSN:1618-7199