[Rezension von: Francisco José Rodríguez Marín, Málaga conventual. Estudio Histórico, artístico y urbanístico de los Conventos Malagueños]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Boletin de arte 21(2000), Seite 551-552
Tác giả chính: Camacho Martínez, Rosario (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: 2000
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Boletin de arte
Rezension von: Málaga conventual
Ghi chú tác giả:Rosario Camacho Martínez
Miêu tả
số ISSN:2695-415X