Dritter Deutscher Kunsthistorikertag : Berlin, 3. bis 6. September 1951

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 4(1951), 10, Seite 235-273
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1951
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534