Trích dẫn APA

Wolters, C., & Wolters, C. (1951). Die Tagung der ICOM-Kommission für Gemäldepflege und die Restaurierung des Genter Altars. Kunstchronik, 4(12), pp. 313-316.

Trích dẫn kiểu Chicago

Wolters, Christian, và Christian Wolters. "Die Tagung Der ICOM-Kommission Für Gemäldepflege Und Die Restaurierung Des Genter Altars." Kunstchronik 4, no. 12 (1951): 313-316.

Trích dẫn MLA

Wolters, Christian, và Christian Wolters. "Die Tagung Der ICOM-Kommission Für Gemäldepflege Und Die Restaurierung Des Genter Altars." Kunstchronik 4.12 (1951): 313-316.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.