Dreizehnter deutscher Kunsthistorikertag : Konstanz, 11. April bis 14. April 1972

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 25(1972), 10, Seite 303-349
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 1972
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534