[Rezension von: Max Schefold, Alte Ansichten aus Baden]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 26(1973), 1, Seite 12-19
Tác giả chính: Krönig, Wolfgang (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1973
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Alte Ansichten aus Baden ; 1: Tafelband
Rezension von: Alte Ansichten aus Baden ; 2: Katalogband
Ghi chú tác giả:Wolfgang Krönig
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534