[Rezension von: Maria Fossi Todorow, I disegni del Pisanello e della sua cerchia]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 21(1968), 2, Seite 45-49
Tác giả chính: Kruft, Hanno-Walter (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1968
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: I disegni del Pisanello e della sua cerchia
Ghi chú tác giả:Hanno-Walter Kruft
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534