[Rezension von: Daniel Pont, Barent Fabritius 1624 - 1673]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 12(1959), 10, Seite 287-294
Tác giả chính: Sumowski, Werner (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1959
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Barent Fabritius
Ghi chú tác giả:Werner Sumowski
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534