Deutsche Landschaftsmalerei von 1800 - 1914 : Ausstellung in der National-Galerie Berlin

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 11(1958), 3, Seite 63-65
Tác giả chính: Sumowski, Werner (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1958
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Ghi chú tác giả:Werner Sumowski
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534