Bericht über die 22. Tagung der Koldewey-Gesellschaft für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung in Bamberg : 16. - 20. April 1963

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 16(1963), 7, Seite 180-182
Tác giả chính: Oswald, Fritz (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1963
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Ghi chú tác giả:Fritz Oswald
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534