Deutsche Romantiker in Italien : zur Austellung in der Städtischen Galerie in München

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 3(1950), 10, Seite 186-188
Tác giả chính: Röthel, Hans Konrad (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 1950
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Ghi chú tác giả:H.K. Röthel
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534