To nomisma stēn Peloponnēso : nomismatokopeia, eikonographia, kyklophoria, istoria apo tēn archaiotēta eōs kai tē neoterē epochē : praktika synedriu tēs 6 epistēmonikēs synantēsēs aphierōmenēs stē mnēmē tu Tony Hackens, Argos, 26-29 Maiu 2011 = Coins in the Peloponnese : mints, iconography, circulation, history from antiquity to modern times : proceedings of the sixth scientific meeting in the memory of Tony Hackens, Argos, May 26-29, 2011 = La monnaie dans le Péloponnèse : production, iconographie, circulation, histoire de l'Antiquité à l'époque moderne : actes de la sixième rencontre scientifique dédiée à la mémoire de Tony Hackens, Argos, 26-29 mai 2011

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Apostolu, Eua (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Doyen, Charles (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Hackens, Tony (GefeierteR)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Greek
English
French
Được phát hành: Athēna : École Française d'Athènes , 2017
Loạt:Obolos 10
BCH Supplément 57
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Cover
Klappentext
Inhaltsverzeichnis
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Eva Apostolou (Hrsg.), La monnaie dans le Péloponnèse. Production, iconographie, circulation, histoire]
Ghi chú tác giả:epistēmonikē epimeleia Eua Apostolu, Charles Doyen
Miêu tả
Mô tả sách:Druckjahr: 2018
số ISBN:9782869582798