[Rezension von: Serena Romano, La Basilica di San Francesco ad Assisi]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Journal für Kunstgeschichte 6(2002), 2, Seite 129-135
Tác giả chính: Hueck, Irene (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Journal für Kunstgeschichte
Rezension von: La basilica di San Francesco ad Assisi
Ghi chú tác giả:Irene Hueck, Kunsthistorisches Institut Florenz
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2509-2510