Deutsche Malerei der Gotik 4 Südwestdeutschland in der Zeit von 1400 bis 1450

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Stange, Alfred (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München ; Berlin : Dt. Kunstverl. , 1951
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik, Südwestdeutschland in der Zeit von 1400 bis 1450]
Ghi chú tác giả:Alfred Stange
Miêu tả
Mô tả vật lý:VIII, 164 S., [60] Bl. zahlr. Ill.