Orient, Hellas und Rom in der archäologischen Forschung seit 1939

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schefold, Karl (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Bern : Francke , 1949
Loạt:Wissenschaftliche Forschungsberichte / Geisteswissenschaftliche Reihe 15
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Karl Schefold, Orient, Hellas und Rom in der archäologischen Forschung]
Ghi chú tác giả:Karl Schefold
Miêu tả
Mô tả vật lý:248 S. Ill.